• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Podmienky používania internetového portálu finzo.sk

Spoločnosť FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 vydáva tieto podmienky používania internetového portálu finzo.sk za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi FINZO OÜ ako prevádzkovateľom a právnickými alebo fyzickými osobami používajúcimi internetový portál finzo.sk. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľmi portálu, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami používania, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené je považované za výslovnú dohodu zmluvných strán zvoliť sa režim Obchodného zákonníka pre účely regulácie vzťahov v súvislosti s používaním portálu.

I. Definícia pojmov

Aukcia – postup na uzatvorenie úverovej zmluvy medzi užívateľmi Portálu, kde úverová zmluva bude uzavretá medzi dlžníkom, ktorý príslušnú aukciu inicioval, a veriteľom alebo veriteľmi, ktorý urobil(i) najlepšiu ponuku v súlade s podmienkami Aukcie.

Bežný účet Portálu - účet prevádzkovateľa, na ktorý užívatelia Portálu v súlade s Podmienkami používania a podľa úverovej zmluvy odosielajú finančné prostriedky.

Dlžník – občan členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska starší ako 21 rokov, s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska, alebo právnická osoba zapísaná v príslušnom obchodnom registri v členskom štáte Európskej únie alebo Švajčiarska, ktorý podal žiadosť o úver prostredníctvom Portálu a úver mu bol poskytnutý prostredníctvom Portálu.

Garančný fond – finančné prostriedky akumulované na osobitnom účte Prevádzkovateľa, ktoré sú tvorené a použité podľa pravidiel uvedených v týchto Podmienkach.

Investor – občan členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska starší 18 rokov, právnická osoba zapísaná v príslušnom obchodnom registri v členskom štáte Európskej únie alebo Švajčiarska, ktorý zaslal finančné prostriedky na účet Prevádzkovateľa a odoslal prostredníctvom Portálu ponuku úveru, ktorý bol následne aj poskytnutý. Investor nevykonáva poskytovanie úverov ako svoju podnikateľskú činnosť.

Podmienky – tieto podmienky používania, ktoré stanovujú pravidlá používania portálu finzo.sk

Ponuka úveru – prijatie žiadosti o úver odoslanej užívateľom cez Portál.

Ceny a poplatky - poplatky služby pre užívateľov v súlade s cenníkom zverejneným na Portály.

Portál - prostredie pre poskytovanie elektronických služieb na webových stránkach finzo.sk , ktoré spravuje prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorého si užívatelia môžu požičať peniaze od iných užívateľom a tak medzi sebou uzatvoriť zmluvy o úvere.

Prevádzkovateľ – Spoločnosť FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu súdu pod č. 12781600.

Referenčné číslo - osobné číslo pre každého registrovaného užívateľa Portálu, podľa ktorého prevádzkovateľ môže užívateľa identifikovať. Užívatelia tiež používajú referenčné číslo pre platby na účet užívateľa na Portáli.

Úverová zmluva - zmluva o poskytnutí úveru na uzatvorená prostredníctvom Portálu medzi Dlžníkom a Investorom.

Úverové hodnotenie - počet bodov vypočítaný prostredníctvom Portálu, ktorý odráža úverovú históriu dlžníka a ktorý slúži Investorom na získanie podpornej nezáväznej informácie o dlžníkovi.

Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná ako užívateľ Portálu. Musí ísť o občana členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska staršieho ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska, alebo právnickú osobu zapísanú v príslušnom obchodnom registri v členskom štáte Európskej únie alebo Švajčiarska.

Užívateľský účet - osobný účet užívateľa, ktorý sa nachádza na Portáli, je spravovaný prevádzkovateľom a používa sa cez Portál pre sledovanie transakcií urobených na základe užívateľskej zmluvy a úverových zmlúv, vrátane úverov sprístupnených veriteľom a vyplatenia úverov dlžníkovi, a kde užívateľ prijíma/odosiela platby.

Výška úveru - čiastka splatná veriteľom na základe dohody o úvere, t.j. istina podľa úverovej zmluvy. Výška úveru podľa úverovej zmluvy je čiastka stanovená v ponuke úveru urobenej príslušným Investorom (za predpokladu, že tato ponuka úveru je v súlade s príslušnou žiadosťou o úver).

Žiadosť o úver - návrh na uzavretie úverovej zmluvy podaný užívateľom prostredníctvom Portálu.

II. Úvodné ustanovenia

1. Týmito Podmienkami sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Portálu medzi Užívateľmi Portálu.

2. Užívateľ registráciou na Portáli potvrdzuje, že je plnoletý(á) a oprávnený(á) zaviazať sa k dodržiavaniu Podmienok.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky alebo Cenník ako celok alebo časti podľa potreby a podľa vlastného uváženia meniť. Zmena Podmienok alebo Cenníka sa stane účinnou dňom zverejnenia zmenených Podmienok a/alebo Cenníka na Portáli.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzku Portálu alebo jeho časti.

5. Prevádzkovateľ udeľuje právo Užívateľom užívať Portál v rozsahu v akom im to bude umožnené Portálom v závislosti od registrácie Užívateľa.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek registráciu akéhokoľvek Užívateľa, zrušiť registráciu akémukoľvek Užívateľovi najmä z nasledovných dôvodov: akéhokoľvek porušenia Podmienok, uvedenia nepravdivých informácií alebo porušenia povinnosti aktualizovať údaje, v prípade použitia výrazov, ktoré nezodpovedajú dobrým mravom, v prípade ak bude poškodzované meno Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek mieste, v prípade ak ide o konanie v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, zvyklosťami alebo v iných odôvodnených prípadoch. V prípade ak má daný Užívateľ finančné prostriedky na Účte Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ povinný mu tieto finančné prostriedky vrátiť do 30 dní odo dňa zrušenia registrácie.

7. Pri používaní Portálu je Užívateľ povinný dodržiavať tieto Podmienky.

8. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za správnosť údajov, ktoré vyplnil pri registrácií. Užívateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácií vyplnil sú pravdivé a správne a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo inému Užívateľovi z dôvodu nepravdivosti, nesprávnosti a/alebo neúplnosti údajov poskytnutých pri registrácií.

9. Užívateľ je povinný pravidelne aktualizovať údaje v rámci svojho Užívateľského účtu tak, aby boli vždy pravdivé, úplné a aktuálne, inak zodpovedá za škodu ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo inému Užívateľovi z tohto dôvodu.

III. Princípy fungovania Portálu

1. Portál má za cieľ spojiť Užívateľov, ktorí majú záujem o získanie úveru s Užívateľmi, ktorí majú záujem poskytnúť úver.

2. Portál neposkytuje úvery ani pôžičky z vlastných zdrojov ani iných zdrojov. Portál je len virtuálne elektronické miesto, kde sa stretávajú Investori s Dlžníkmi za účelom získania výhodnejšieho úveru, prípadne úveru podľa požiadaviek Dlžníka. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že Prevádzkovateľ neuzatvára úverovú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet. Úverová zmluva je vždy zmluvou medzi Investorom a Dlžníkom. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy.

3. Portál vyhodnocuje ponuky na úver spolu so žiadosťami o úver, tieto spája a navrhuje jednotlivým Užívateľom možnosti Investovania a možnosti získania úverov.

4. Portál navrhne potenciálnemu Dlžníkovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Portálu najvýhodnejší dostupný úrok na Portáli pre jeho úver. Užívateľ má tiež možnosť zadať vlastné podmienky, za ktorých chce získať úver, najmä vlastnú úrokovú sadzbu.

5. Portál navrhne potenciálnemu Investorovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom úveru iných Užívateľov, ktorí majú záujem o úver za podmienok definovaných Investorom.

6. Portál zabezpečí tzv. informatívny rating pre Dlžníkov, čiže ohodnotenie Dlžníka, ktoré vychádza z jeho histórie splácania predchádzajúcich úverov. Ide o informáciu pre Investorov, ktorá nie je záväzná a Prevádzkovateľ upozorňuje Investorov, že Investovanie prostredníctvom Portálu je na vlastné riziko. S investovaním prostredníctvom Portálu je spojené riziko, ktoré nesie Investor sám, súhlasí s ním tým, že sa zaregistruje na Portály a poskytne finančné prostriedky inému Užívateľovi prostredníctvom Portálu.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním Portálu akémukoľvek užívateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek finančné straty Investorov spôsobené nevrátením poskytnutých finančných prostriedkov Dlžníkmi.

8. Pre účely čiastočného pokrytia straty Investorov Prevádzkovateľ vytvoril Garančný fond, ktorý sa používa podľa podmienok jeho používania definovaných Prevádzkovateľom.

IV. Registrácia na Portáli

1. Portál je možné používať iba po registrácií na Portáli ako Užívateľ.

2. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára na Portáli. Registrovať sa môže fyzická osoba, buď ako Investor alebo ako Dlžník. V prípade registrácie právnickej osoby musia byť osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby zaregistrované na Portáli pred registráciou právnickej osoby.

3. Do registračného formulára je potrebné vyplniť všetky povinné údaje (t.j. položky označené v rámci registračného formulára ako povinné), najmä meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, e-mailovú adresu, občianstvo, rodné číslo, kraj a telefónne číslo osoby, ktorá uskutočňuje svoju registráciu.

4. Registráciu môže uskutočniť výlučne osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku v deň registrácie a je občanom členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska s trvalým pobytom v týchto štátoch.

5. Všetky údaje a skutočnosti, ktoré osoba, ktorá uskutočňuje svoju registráciu na Portáli vyplní, musia byť vyplnené úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá registračný formulár vypĺňa.

6. V prípade registrácie Dlžníka sa požaduje uhradenie 1,- centu z jeho bankového účtu prostredníctvom bankového prevodu alebo  predloženie:
oskenovaného občianskeho preukazu a iných požadovaných dokladov alebo
predložnie skenu výpisu z jeho osobného bankového účtu za obdobie posledných 6 mesiacov.
Sken musí byť vyhotovený vo farbe a obsahovať kompletný doklad, ktorý sa skenuje (napr. obe strany občianskeho preukazu). Sken musí byť vyhotovený minimálne v kvalite 72dpi, 8-bitovou farebnou hĺbkou a veľkosť skenu nesmie byť viac ako 10 MB.

7. Dlžník je povinný na výzvu Prevádzkovateľa aktualizovať oskenované kópie výpisu z jeho osobného bankového účtu každých 6 mesiacov, pričom jeho žiadosť o úver bude zamietnutá v prípade ak takýto výpis nedodá.

8. V prípade ak má Dlžník viac osobných bankových účtov je povinný predložiť výpisy z jeho hlavného bankového účtu, čiže z účtu na ktorý mu je zasielaná mzda alebo iné príjmy a z ktorého hradí väčšiu časť svojich výdavkov. V prípade manželov a vedenia spoločného účtu manželov predloží Dlžník výpis z takéhoto spoločného účtu manželov.

9. Pri registrácií si každý Užívateľ zvolí svoje užívateľské meno a heslo, ktoré bude používať na prihlásenie sa do Portálu. Právnické osoby ako užívatelia sa môžu prihlásiť do Portálu prostredníctvom ich zástupcov, ktorí sa zaregistrovali ako Užívatelia s vlastným užívateľským menom a heslom. Ak dôjde k zmene osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby alebo k pridaniu takejto osoby, je nová osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby oprávnená prepojiť právnickú osobu v mene ktorej koná so svojím osobným Užívateľským účtom. V prípade, že právo na zastupovanie právnickej osoby užívateľa skončilo z akéhokoľvek dôvodu, je nový zástupca a/alebo predchádzajúci zástupca povinný o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne právnickej osobe z dôvodu neohlásenia zmeny v osobe oprávnenej konať v jej mene Prevádzkovateľovi.

10. Pri registrácií je Užívateľ povinný overiť e-mailovú adresu zadanú na Portáli a to kliknutím na internetový odkaz v overovacom e-maile, ktorý mu bude zaslaný. Užívateľ pre prihlásenie zadá na Portáli PIN kód, ktorý mu bude zaslaný na jeho mobilný telefón prostredníctvom SMS správy. Tento PIN kód si môže Užívateľ po prihlásení zmeniť vo svojom profile. Prevádzkovateľ takúto zmenu PIN kódu odporúča.

11. Každému Užívateľovi je pri registrácií vytvorená schránka na Portáli prostredníctvom ktorej môže zasielať a prijímať správy na Portáli.

12. Po úspešnej registrácií a overení e-mailovej adresy a zadaní PIN kódu bude Užívateľovi vytvorené Užívateľské konto na Portáli. V Užívateľskom konte si Užívateľ môže meniť heslo a všetky zadané údaje pri registrácií. Užívateľ je povinný aktualizovať údaje a to vždy najneskôr do 5 dní odo dňa kedy rozhodujúca zmena v údajoch nastala.

13. Identifikácia Užívateľa sa uskutočňuje pri registrácií, v prípade Dlžníkov aj v pravidelných 6 mesačných intervaloch pred poskytnutím ďalšieho úveru.

14. Užívateľ si je vedomý, že použitie cudzej identity  je zakázané. Tak isto je zakázané aj použitie vymyslenej identity.

15. Dlžník dostane pri registrácií nezáväznú ponuku Úveru. Ide o prvotnú ponuku bez preskúmania dlžníkovej schopnosti splácať, pričom táto ponuka a jej podmienky môže byť zmenená prípadne úplne zamietnutá po preskúmaní dlžníkovej schopnosti splácať zo strany Portálu. Táto ponuka je nezáväzná a Dlžník nie je oprávnený nárokovať si poskytnutie Úveru za podmienok v nej uvedených.

V. Aukcia

1. Užívateľ, ktorý má záujem o úver môže požiadať o úver so stanovenou maximálnou výškou úrokovej sadzby. V takomto prípade sa jeho žiadosť zobrazí na Portáli ako čakajúca a začne sa Aukcia.

2. Prevádzkovateľ má právo ukončiť Aukciu v prípade ak Užívateľ, ktorí je inicioval nepredložil požadované doklady a neprebehla riadna identifikácia Užívateľa ako Dlžníka.

3. Jednotliví Investori dávajú takémuto Užívateľovi ponuky na úver, ktoré zodpovedajú zadaným požiadavkám a ponúknutá výška úrokovej sadzby je nižšia alebo rovná maximálnej úrokovej sadzbe, ktorá je zadaná pri požiadavkách na úver. Odoslaním ponuky na úver je žiadosť o úver akceptovaná zo strany Investora. Zaslanie ponuky na úver ešte neznamená, že táto ponuka bude akceptovaná. Prevádzkovateľ vyberie tie najvýhodnejšie ponuky na úver vo vzťahu k ponúknutým úrokovým sadzbám a tieto budú vybrané na poskytnutie úveru.

4. Investor je oprávnený zaslať ponuku na úver len do výšky finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na jeho investičnom virtuálnom účte. Po zaslaní ponuky na úver dôjde k zablokovaniu príslušných finančných prostriedkov na virtuálnom účte Investora až do poskytnutia úveru.

5. Užívatelia nemôžu počas Aukcie meniť alebo stiahnuť žiadosť o úver ani ponuku na úver.

6. Prevádzkovateľ má právo ukončiť Aukciu v prípade ak neprebehne identifikácia Dlžníka, ak na základe akýchkoľvek informácií Prevádzkovateľ zistí porušenie Podmienok alebo snahu o ich porušenie, ak by bola Aukcia v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo zaužívanými spôsobmi správania sa, ak by Aukcia mohla akýmkoľvek spôsobom poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, ako aj iným odôvodnených prípadoch. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť ponuku na úver alebo žiadosť o úver a to z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v predchádzajúcej vete.

7. Počas Aukcie nedôjde k zverejneniu osobných údajov Užívateľov, bude zverejnené iba ich prihlasovacie meno. K zverejneniu osobných údajov dochádza po úspešnom ukončení Aukcie, čiže pri poskytnutí úveru a generovania úverových zmlúv.

8. Aukcia prebieha do času kým nedôjde k naplneniu žiadosti o úver, čiže do času kým Investori nedajú ponuky na poskytnutie úveru v celkovej výške podľa žiadosti potenciálneho Dlžníka, maximálne však po dobu 7 kalendárnych dní.

9. V prípade ak nebude naplnená výška úveru o ktorú Užívateľ žiadal ani do 7 dní, žiadosť bude zamietnutá a k poskytnutiu úveru nedôjde, čiže Aukcia je považovaná za bezúspešnú. Užívateľ je oprávnený zadať ďalšiu žiadosť o úver s inými alebo aj takými istými požiadavkami.

10. Úver bude poskytnutý v prípade ak dôjde dostatočný počet ponúk na poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Investorov zodpovedajúcim zadaným požiadavkám potenciálneho Dlžníka.

11. V takomto prípade Prevádzkovateľ prevedie finančné prostriedky na osobný účet Dlžníka a Dlžník uzatvára úverovú zmluvu s každým jednotlivým Investorom. Podmienky jednotlivých úverových zmlúv jedného Dlžníka s každým Investorom môžu byť odlišné, najmä vo vzťahu k výške úrokovej sadzby.

12. Po poskytnutí úveru bude vygenerovaná úverová zmluva obsahujúcu základné podmienky úveru s tým, že ostatné podmienky sa riadia týmito Podmienkami.

13. Dlžníkovi budú poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške ním požadovanej a to od viacerých Investorov, pričom s každým Investorom bude mať Dlžník uzatvorenú platnú a samostatnú úverovú zmluvu.

14. Úroková sadzba poskytnutého úveru bude priemer všetkých úrokových sadzieb. Každý Investor môže poskytnúť inú výšku úrokovej sadzby.

VI. Práva, povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál, ktorý spája Investorov a Dlžníkov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje úvery ani pôžičky.

3. Prevádzkovateľ drží na Bežnom účte Portálu finančné prostriedky vo vlastníctve Investorov. Nejde o finančné prostriedky vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ vedie virtuálny účet Investorov a Dlžníkov na Portáli.

5. Prevádzkovateľ vykonáva informatívny rating Dlžníkov, čiže ohodnotenie Dlžníkov s pridelením určitého počtu bodov. Uvedený rating je čisto informačný a nie je zaväzujúci. Rating vychádza z histórie Dlžníka a neposkytuje záruku, že Dlžník aj úver splatí.

6. Prevádzkovateľ prerozdeľuje finančné prostriedky splatené Dlžníkmi medzi Investorov.

7. Prevádzkovateľ vytvorí garančný fond, ktorý vedie na samostatnom účte v banke. Garančný fond je tvorený z prostriedkov Dlžníkov a je používaný na nahradenie časti nesplateného úveru Investorom.

8. Prevádzkovateľ v čase vzniku záväzkového vzťahu, ako možný dôsledok porušenia jeho povinností, predvídal alebo mohol predvídať škodu na strane Užívateľov vo výške 0 EUR alebo inej meny, s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy poznal alebo mal poznať. Vylučuje sa zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu v súvislosti s použitím Portálu Užívateľom ako aj za ušlý zisk.

9. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje Investorov, že Investovanie prostredníctvom Portálu uskutočňujú na vlastné riziko a toto investovanie nie je chránené podľa zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z. z. v platnom znení ani žiadnym iným inštitútom.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Investorom tým, že sa spravovali a riadili ratingom Dlžníka uvedenom na Portáli. Uvedený rating je čisto informačný a nezáväzný a Investorom sa odporúča overiť si Dlžníkovu schopnosť splácať aj prostredníctvom iných zdrojov.

11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Užívateľov treťou stranou, ktoré boli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté tretej osobe v súlade s týmito Podmienkami.

12. Prevádzkovateľ zabezpečuje predaj pohľadávky voči Dlžníkom, ktorý sa dostanú do omeškania so splácaním úveru a to obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok. Investor súhlasí s takýmto postúpením pohľadávky Prevádzkovateľom na tretiu stranu. Finančné prostriedky získané z predaja pohľadávky Prevádzkovateľ prerozdelí medzi Investorov.

13. Prevádzkovateľ týmto udeľuje súhlas Užívateľom používať Portál, avšak tento súhlas sa nevzťahuje na akékoľvek kopírovanie, ukladanie, zmenu, publikovanie informácií na Portáli a to ani na súkromné účely.

14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
pravdivosť údajov uvedených Užívateľom;
porušenie zmluvy alebo protiprávne konanie zo strany užívateľa;
plnenie povinností a záväzkov užívateľa podľa úverovej zmluvy;
existenciu práv na zastupovanie užívateľa, ktorý je právnickou osobou;
platnosť a zákonnosť úverových zmlúv uzatvorených prostredníctvom Portálu.

15. Užívatelia vykonávajú transakcie na Portáli priamo a na vlastnú zodpovednosť a sami budú účastníkmi transakcií. Typy zmlúv navrhnuté Portálom môžu Užívatelia použiť na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné záväzky, ktoré môžu vzniknúť pre veriteľa alebo dlžníka v súlade so zákonom v dôsledku uzavretia alebo vykonávania zmluvy o úvere prostredníctvom Portálu.

VII. Práva, povinnosti a prehlásenia Užívateľa

1. Každý Užívateľ je povinní vyplniť pravdivo, úplne všetky údaje v rámci registrácie.

2. Každý Užívateľ je povinní zvoliť si unikátne heslo pre prihlásenie sa na Portál, ktoré bude uchovávať v tajnosti.

3. Každý Užívateľ získa PIN kód potrebný pre prihlásenie sa na Portál prostredníctvom SMS. Tento PIN kód je povinný udržiavať v tajnosti a nikomu nezverejňovať.

4. Každý užívateľ je povinný podrobiť sa identifikácií na Portáli a to podľa týchto Podmienok.

5. Každý Užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmito Podmienkami a rozhodnúť sa či s Podmienkami súhlasí. Súhlas s podmienkami vyjadrí pri registrácií.

6. Užívateľ prehlasuje, že nebude používať Portál pre nelegálne transakcie alebo operácie.

7. Užívateľ sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách v jeho údajoch a v informáciách, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi.

8. Užívateľ prehlasuje, že zodpovedá za všetky výroky uskutočnené prostredníctvom Portálu a tieto výroky budú zodpovedať pravidlám morálky a slušného správania.

9. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť alebo zrušiť registráciu a/alebo obmedziť práva akéhokoľvek Užívateľa a to v prípade akéhokoľvek porušenia Podmienok, uvedenia nepravdivých informácií alebo porušenia povinnosti aktualizovať údaje, v prípade použitia výrazov, ktoré nezodpovedajú dobrým mravom, v prípade ak bude poškodzované meno Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek mieste, v prípade ak ide o konanie v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, zvyklosťami alebo v iných odôvodnených prípadoch.

10. V prípade ak sa Užívateľ po dobu 6 mesiacov neprihlási na svoj účet na Portáli tento bude automaticky zrušený, s čím Užívateľ súhlasí. Účet však nebude zrušený v prípade ak má Užívateľ poskytnutý úver a tento nie je v celom rozsahu splatený alebo ak užívateľ poskytol úver a tento ja stále aktívny.

11. Každý Užívateľ má právo len na jeden užívateľský účet na Portáli.

12. Každý Užívateľ je povinný používať Portál v súlade s týmito Podmienkami, dobrými mravmi, zvyklosťami.

13. Každý Užívateľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa v prípade akéhokoľvek podozrenia na zneužitie alebo krádež alebo stratu identifikačných údajov potrebných na prihlásenie sa na Portál ako je PIN a/alebo heslo.

14. Užívatelia vstupujú do zmluvných vzťahov prostredníctvom Portálu na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu akéhokoľvek Užívateľa spôsobenú v súvislosti s používaním Portálu.

15. Užívatelia sú oprávnení požiadať o zrušenie registrácie na Portáli a zrušenie užívateľského účtu len v prípade ak neexistuje platne uzatvorená úverová zmluva, ktorá je nesplnená, čiže Užívateľ v danom čase nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy, má vysporiadané všetky záväzky a dlhy, uhradil všetky Ceny a poplatky Portálu a stav jeho virtuálneho účtu je 0. Uvedené podmienky platia aj o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade ak bude žiadosť a/alebo odvolanie súhlasu dané bez splnenia stanovených podmienok na túto žiadosť sa nebude prihliadať.

16. Užívateľ nemá právo na žiadne úroky za peňažné prostriedky nachádzajúce sa na virtuálnom účte Užívateľa od Prevádzkovateľa.

VIII. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa Investora

1. Investor používa Portál na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

2. Investor súhlasí so spravovaním jeho vlastných finančných prostriedkov Prevádzkovateľom, na znak čoho prevedie vlastné finančné prostriedky na Bežný účet Portálu.

3. Investor súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ v jeho mene a na jeho účet previedol finančné prostriedky na osobný účet Dlžníka v prípade ak dôjde k poskytnutiu úveru Dlžníkovi prostredníctvom Portálu a Investor sa na poskytnutí úveru bude podieľať na základe zadania ponuky na úver prostredníctvom Portálu. Zadaním ponuky na úver Investor súhlasí s tým, že finančné prostriedky bude poskytnuté Dlžníkovi po naplnení úverového rámca automaticky. Ďalší osobitný súhlas Investora nie je potrebný.

4. Investor súhlasí s tým, že Dlžník bude splácať úver ním poskytnutý na Bežný účet Portálu a splnomocňuje Prevádzkovateľa na výber finančných prostriedkov od Dlžníka v jeho mene a na jeho účet. Prevádzkovateľ je následne povinný takto vrátené finančné prostriedky zaslať na osobný účet Investora.

5. Investor dáva súhlas Prevádzkovateľovi na započítanie akýchkoľvek pohľadávok Prevádzkovateľa, najmä všetkých cien a poplatkov podľa platného Cenníka s jeho pohľadávkou na vrátenie finančných prostriedkov. Súhlasí, aby Prevádzkovateľ použil jeho finančné prostriedky pre účely úhrady Cien a poplatkov v zmysle platného Cenníka.

6. Investor týmto prehlasuje, že pozná pôvod financií, ktoré zasiela na Bežný účet Portálu, tento vie preukázať a finančné prostriedky pochádzajú z poctivých a legálnych zdrojov.

7. Investor prehlasuje, že poskytovanie pôžičiek a úverov nie je predmetom jeho podnikateľskej činnosti a nepodlieha žiadnym osobitným povoleniam v zmysle platných právnych predpisov.

8. Investor je oprávnený zúčastniť sa Aukcie s ponukou na poskytnutie finančných prostriedkov.

9. Investor si určí na Portáli kritéria za ktorých poskytne úver a splnomocňuje Prevádzkovateľa na automatické použitie jeho finančných prostriedkov podľa kritérií, ktoré zadal. Nie je potrebný osobitný súhlas Investora ku konkrétnemu použitiu finančných prostriedkov.

10. Investor pre tieto účely zadefinuje všetky požiadavky a podmienky za ktorých poskytne úver prostredníctvom Portálu. V prípade ak niektorá podmienka nie je vyplnená predpokladá sa, že nie je pre Investora dôležitá a nie je podmienkou na poskytnutie úveru. Investor má možnosť vyplniť až 10 rôznych nastavení pre ním poskytované úvery. Môže si nastaviť maximálnu výšku úveru pre jedného Dlžníka a výšku úrokovej sadzby.

11. Poskytnuté úvery a históriu poskytnutých úverov uvidí Investor prostredníctvom svojho Užívateľského účtu na Portáli.

12. Investor má právo na získanie finančných prostriedkov z garančného fondu podľa podmienok jeho použitia v prípade ak nedôjde k vráteniu ním poskytnutého úveru prostredníctvom Portálu a Dlžník je v omeškaní s platbou po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

13. Investor má k dispozícií na Portáli svoj virtuálny účet ako aj investičný účet. Finančné prostriedky na poskytnutie úverov musí mať prevedené v investičnom účte. Prevádzkovateľ je oprávnený disponovať finančnými prostriedkami Investora nachádzajúcimi sa v investičnom účte podľa kritérií zadanými Investorom. Žiadny ďalší súhlas Investora nie je potrebný. Investor týmto udeľuje plnú moc Prevádzkovateľovi na takéto nakladanie s jeho finančnými prostriedkami. Minimálna suma poskytnutia jedného úveru prostredníctvom Portálu je 10,- EUR.

14. Investor je oprávnený previesť svoje finančné prostriedky z jeho virtuálneho účtu výlučne na svoj osobný bankový účet, ktorý je overený Prevádzkovateľom po overení totožnosti Investora.

15. Investor súhlasí s postúpením jeho pohľadávky voči Dlžníkovi na akúkoľvek tretiu osobu za odplatu.

16. Investor je povinný zdaniť príjmy z úverov podľa platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezabezpečuje zrážanie dane z týchto príjmov.

IX. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa Dlžníka

1. Dlžník prehlasuje, že má čistú históriu splácania úverov, všetky svoje úvery riadne spláca a so žiadnym nie je v omeškaní o viac ako 10 dní po splatnosti.

2. Dlžník prehlasuje, že v deň uzatvorenia úverovej zmluvy nenastal žiadny prípad porušenia a ani Dlžníkovi nie sú známe žiadne okolnosti, že by takýto prípad mohol nastať.

3. V deň uzatvorenia zmluvy ani počas trvania akéhokoľvek úverového vzťah nenastali žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na majetok Dlžníka.

4. V prípade ak je Dlžník podnikateľom, vyhlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na výkon jeho podnikateľskej činnosti.

5. V prípade ak je Dlžník právnickou osobou vyhlasuje, že na Portáli koná prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Dlžníka a zaväzovať Dlžníka, ďalej vyhlasuje, že bol riadne založený vznikol podľa platného právneho poriadku.

6. Dlžník vyhlasuje, že všetky záväzky z úverových zmlúv s súvisiacich vzťahov sú platnými a vymáhateľnými záväzkami.

7. Dlžník ak je právnická osoba vyhlasuje, že má všetky povolenia a súhlasy príslušného orgánu alebo tretej osoby, ktoré sú nevyhnutné pre platnosť úkonov, súvisiacich s uzatvorením a trvaním úverovej zmluvy a súvisiacich vzťahov a tieto súhlasy a povolenia sú platné a účinné.

8. Dlžník prehlasuje, že všetky informácie a doklady, ktoré predložil a poskytol Portálu predstavujú úplný a pravdivý obraz o finančnej situácií Dlžníka.

9. Dlžník prehlasuje, že uzatvorenie úverovej zmluvy nie je v rozpore so žiadnou zmluvou, dokumentom, rozhodnutím súdu, rozhodnutím správneho orgánu, nálezom rozhodcovského súdu.

10. Dlžník prehlasuje, že nie je v konkurze, malom konkurze ani reštrukturalizácií ani mu tieto podľa jeho vedomostí nehrozia a neexistujú dôvody na vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo vyhlásenie malého konkurzu. Dlžník zároveň prehlasuje, že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie a toto mu ani nehrozí.

11. Dlžník prehlasuje, že disponuje pravidelným príjmom podľa ktorého je schopný splácať poskytnutý úver.

12. Dlžník týmto splnomocňuje Prevádzkovateľa na nakladanie s jeho finančnými prostriedkami, ktoré prevedie na Bežný účet Portálu a to tak, že tieto finančné prostriedky budú viditeľné na jeho virtuálnom účet na Portáli a automaticky prerozdeľované medzi jednotlivých Investorov podľa výšky splátok.

13. V prípade ak finančné prostriedky nebudú postačovať na úhradu všetkých splátok úverov od všetkých Investorov, budú tieto finančné prostriedky prerozdelené proporcionálne medzi jednotlivých Investorov a to tak, aby prerozdelenie bolo prevažne rovnaké.

14. Dlžník súhlasí a splnomocňuje Prevádzkovateľa na nakladanie s jeho finančnými prostriedkami tak, aby boli uhradené všetky Ceny a poplatky v zmysle platného Cenníka uverejneného na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Dlžníkovi s  prevedenými finančnými prostriedkami Dlžníka na Bežný účet Portálu.

15. V prípade ak Užívateľ registrovaný ako Dlžník na Portáli neprejde hodnotením Prevádzkovateľa za účelom získania dôveryhodnosti a nezíska ani najmenší počet bodov, užívateľský účet Dlžníka bude zrušený a nebude oprávnený vstupovať do zmluvných vzťahov s Investormi prostredníctvom Portálu.

16. Dlžník súhlasí s postúpením pohľadávky voči nemu na akúkoľvek tretiu osobu.

17. Dlžník zabezpečí aby bolo vždy na jeho Virtuálnom účte dostatok finančných prostriedkov na splatenie splátok úveru všetkých jeho uzatvorených úverových zmlúv.

18. Dlžník prehlasuje, že informuje Portál, v prípade ak sa akékoľvek jeho vyhlásenie podľa Podmienok alebo rámcovej zmluvy stane čo len sčasti neplatným, neúplným.

19. Dlžník prehlasuje, že informuje Portál o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho majetok.

X. Uzatvorenie úverovej zmluvy

1. Úverová zmluva je uzatvorená medzi Investorom a Dlžníkom buď a základe automatického pridelenia ponuky na úver zadanej Investorom na Portáli so žiadosťou o úver zadanej Dlžníkom alebo ako výsledok Aukcie.

2. Tieto Podmienky sú súčasťou Úverovej zmluvy, pričom na znak uzatvorenia Úverovej zmluvy Portál vygeneruje súbor vo formáte PDF, z ktorého bude zrejmá výška istiny úveru, úroková sadzba, doba splatnosti úveru a výška jednotlivých splátok, ako aj údaje Investora a Dlžníka. Takáto úverová zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany a jej súčasťou sú tieto Podmienky.

3. Na základe uzatvorenej Úverovej zmluvy prostredníctvom Portálu bude poskytnutý úver Dlžníkovi a Prevádzkovateľ uskutoční prevod finančných prostriedkov z Bežného účtu Portálu na osobný účet Dlžníka.

4. Úverová zmluva je uzatvorená medzi fyzickými osobami navzájom, alebo medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, ktorá sa nezaoberá poskytovaním úverov a preto sa nemôže jednať o spotrebiteľskú zmluvu ani o spotrebiteľský úver.

5. Na uzatvorenú úverovú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia § 497 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. Dlžník je oprávnený uplatniť nárok na poskytnutie peňažných prostriedkov v lehote do 10 dní odo dňa uzatvorenia úverovej zmluvy.

7. Dlžník je povinný spolu s istinou splácať aj dojednané úroky. Úroky sú splatné spolu s istinou podľa splátkového kalendára uvedeného v úverovej zmluve.

8. Úver sa považuje za poskytnutý dňom poukázania finančných prostriedkov z Úveru na účet Dlžníka.

9. Pre výpočet počtu dní pre účely úverových zmlúv (pre účely výpočtu úroku, úroku z omeškania a iných sankcií počítajúc podľa počtu dní) sa počíta, že jeden rok má 365 dní.

XI. Splácanie úveru

1. Dlžník sa zaväzuje riadne a včas plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy, najmä riadne a včas hradiť dohodnuté splátky spoločne s príslušenstvom na Bežný účet Portálu, a to v dohodnutej výške a dohodnutých dátumoch splatnosti. Dlžník splní svoj záväzok včas, ak bola platba pripísaná v plnej výške na Bežný účet Portálu najneskôr v deň splatnosti. Dlžník je povinný pri každej platbe uvádzať variabilný symbol uvedený v Zmluve o úvere a konečnom splátkovom kalendári. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať platby Dlžníka v nasledovnom poradí: poplatky a ceny Portálu podľa platného Cenníka, sankčné poplatky, poplatok za predčasné splatenie, bežný úrok, istinu.

2. Dlžník spláca úver tak, že peňažné prostriedky zodpovedajúce výške splátky prevedie na Bežný účet Portálu a tieto budú automaticky odpočítané z virtuálneho účtu Dlžníka a pripočítané na virtuálny účet Investora Prevádzkovateľom po odpočítaní Cien a poplatkov Portálu podľa platného Cenníka.

3. Dlžník je oprávnený vrátiť a splatiť poskytnutý úver aj pred lehotou splatnosti a to kedykoľvek. Za predčasné vrátenie je potrebné uhradiť poplatok podľa Cenníka s výnimkou prípadov ak pôjde o predčasné splatenie bez poplatku. Predčasné splatenie bez poplatku je možné pri úveroch na dvojročné obdobie a to jeden krát za rok v deň, ktorý je zhodný s dňom poskytnutia úveru počas celého tohto dňa.

4. V prípade úverov s dobou splatnosti do 90 dní existuje oprávnenie Dlžníka o zadanie opätovnej žiadosti o úver za tých istých podmienok. S uvedením Investor súhlasí.

5. Úrok je dohodnutý v úverovej zmluve. Úrok je splatný podľa splátkového kalendára a to zakaždým spolu so splátkou istiny. Úrok je počítaný denne pri predpoklade 365 dní v roku.

6. V prípade ak sa Dlžník dostane do omeškania so splatením čo len časti úveru je povinný platiť úrok z omeškania ako aj sankčné pokuty v zmysle platného Cenníka, ktoré sa považujú za zmluvné pokuty.

7. V prípade omeškania Dlžníka s riadnou a včasnou úhradou ktorejkoľvek zo splátok pôžičky podľa Zmluvy o pôžičke o viac ako 15 dní, je Investor, v mene a na účet ktorého koná Prevádzkovateľ, oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru a požadovať od Dlžníka zaplatenie celého poskytnutého úveru, a to vrátane dohodnutého úroku, sankčných poplatkov a iných poplatkov v zmysle Cenníka. V prípade uplatnenia práva vyhlásiť predčasnú splátku úveru je Dlžník zároveň povinný zaplatiť Investorovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi (i) sumou zmluvne dohodnutého úroku vypočítaného za celé pôvodne dohodnuté obdobie trvania Zmluvy o úvere, a (ii) sumou zmluvne dohodnutého úroku splatného ku dňu predčasnej splatnosti úveru. Uplatnenie práva vyhlásiť predčasnú splatnosť a dátum predčasnej splatnosti úveru oznámi Investor, v mene a na účet ktorého koná Prevádzkovateľ Dlžníkovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Dlžníka uvedenú v jeho užívateľskom účte.

8. Dlžník je oprávnený kedykoľvek predčasne splatiť úver, využívajúc technické možnosti Portálu. V prípade ak Dlžník uzatvoril viac ako jednu úverovú zmluvu v rámci jednej žiadosti o úver, v prípade predčasného splatenia musia byť splatené všetky úverové zmluvy naraz a spolu. Na predčasné splatenie sa vzťahuje platný cenník.

9. Splatením sa rozumie splatenie nielen istiny ale aj dohodnutého úroku a všetkých Cien a poplatkov, ktoré s úverom súvisia.

10. Predčasné splatenie úveru je možné len na základe žiadosti Dlžníka podanej prostredníctvom Portálu.

11. Akákoľvek splátka bude v prvom rade použitá na úhradu Cien a poplatkov Portálu podľa platného Cenníka.

12. V prípade ak splátka nebude postačovať na úhradu všetkých úverových zmlúv uzatvorených v rámci jednej žiadosti o úver, táto bude rozvrhnutá medzi jednotlivých Investorov proporcionálne po odpočítaní Cien a poplatkov Portálu.

13. Investor berie na vedomie, že v prípade ak Dlžník nesplatí úver riadne a včas nesie riziko, že poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť mu nebudú vrátené. O uvedenom riziku používania Portálu je Investor upovedomený, plne je s ním uzrozumený a je ochotný ho znášať.

XII. Postúpenie pohľadávok

1. Prevádzkovateľ má právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku viac ako 90 dní po splatnosti alebo jej časť na tretiu osobu na čo ho Investor aj Dlžník splnomocňujú a vyslovene s tým súhlasia.

2. Prevádzkovateľ uskutoční postúpenie pohľadávky automaticky bez osobitného oznámenia Investorovi vopred.

3. Postúpenie pohľadávky sa uskutoční za odplatu, ktorá bude po odpočítaní Cien a poplatkov Portálu proporcionálne prerozdelená medzi Investorov, ktorý úver Dlžníkovi na základe jeden žiadosti o úver poskytli.

XIII. Cenník Portálu

1. Účastníci sa zaväzujú hradiť Ceny a poplatky za služby poskytované Portálom podľa platného Cenníka uverejneného na Portáli.

2. V platnom Cenníku sa nachádza aj výška sankčných platieb.

3. Cenník je súčasťou týchto Podmienok, úverovej zmluvy a rámcových zmlúv a je záväzný pre všetkých Užívateľov.

XIV. Pravidlá fóra a príspevkov na Portáli

1. V prípade, že Užívateľ vkladá príspevok podľa Podmienok nesmie porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov, práv a/alebo právom chránených záujmov tretích osôb; nesmie navádzať na činnosti akokoľvek nebezpečné či ohrozujúce život a/alebo zdravie; nesmie obchádzať a/alebo byť v rozpore s pravidlami slušnosti a dobrými mravmi; nesmie obsahovať vulgárny, násilný, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah a nesmie neoprávnene zasahovať do práv ani právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady z Portálu odstrániť také príspevky, ktoré čo i len okrajovo či čiastočne nespĺňajú podmienky uvedené v týchto Podmienkach, ktoré môžu poškodiť dobrú povesť Prevádzkovateľa, jeho služieb, a/alebo ktorých uverejnením a/alebo šírením by mohli byť ohrozené a/alebo porušené Prevádzkovateľovi uložené zákonné a/alebo zmluvné povinnosti, jeho práva a/alebo oprávnené záujmy. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo bez akejkoľvek náhrady požadovať odstránenie takých Príspevkov, ktoré čo i len okrajovo či čiastočne nespĺňajú podmienky uvedené v týchto Podmienkach, ktoré môžu poškodiť dobrú povesť Prevádzkovateľa, jeho služieb a/alebo ktorých uverejnením a/alebo šírením by mohli byť ohrozené a/alebo porušené Prevádzkovateľovi uložené zákonné a/alebo zmluvné povinnosti, jeho práva a/alebo oprávnené záujmy.

3. Každý Užívateľ zodpovedá za všetky pridané Príspevky, za ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb a ustanoveniami týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takýchto príspevkov.

4. Vyplnením príspevku Užívateľ udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi (licenciu) na použitie takéhoto príspevku na vyhotovenie rozmnoženiny príspevku, verejné rozširovanie textu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu príspevku alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu textu, zaradenie príspevku do súborného diela, verejné vystavenie príspevku, verejné vykonanie príspevku, verejný prenos príspevku. Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Užívateľ udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi (licenciu) na reprodukciu, distribúciu, prenos, vykonanie a zobrazenia (verejne či iným spôsobom), zverejnenie, úpravy, zmeny, opravy, preklad, vykonanie, predaj, ponuky na predaj, import či používanie a využívanie takýchto príspevkov, akýchkoľvek súvisiacich nápadov, ktoré sa vzťahujú na takéto príspevky alebo sú do nich včlenené, a akýchkoľvek materiálov, ktoré sú včlenené či zahrnuté do príspevkov alebo sú z nich odvodené, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek médiu, aby uplatnili takéto v mene Prevádzkovateľa; vytvorenie diel odvodených od takýchto príspevkov; uplatnenie všetkých práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch a iných vlastníckych práv s ohľadom na takéto príspevky; použitie mena, fotografie, portrétu, obrázka, hlasu, podoby a životopisných údajov ako správ alebo informácií a na reklamné a propagačné účely či v súvislosti s príspevkami Užívateľa a použitie príspevku Užívateľa (vrátane jeho obsahu a akýchkoľvek jeho odvodených diel) na akékoľvek reklamné a propagačné účely. Prevádzkovateľ je oprávnený najviac v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Prevádzkovateľ je oprávnený príspevok (vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek) sprístupňovať verejnosti, a to najmä prostredníctvom Portálu, ako aj prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (vrátane internetu) a propagačných materiálov. Užívateľ vo vzťahu k svojmu príspevku (vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek) výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv.

5. Vpísaním príspevku Užívateľ zároveň potvrdzuje, že týmto neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby. Najmä týmto výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré udeľuje. Užívateľ má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s vyplnením a odoslaním príspevku, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace s vyplnením a odoslaním príspevku a s udelením práv, súhlasov a potvrdení musí Užívateľ získať a vysporiadať na vlastné náklady a zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že Užívateľ svojím konaním (resp. nekonaním) porušil práva akejkoľvek tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak Prevádzkovateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju Užívateľ v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že Užívateľ svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

XV. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ súhlasom s týmito Podmienkami zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním Prevádzkovateľovi poskytnutých a/alebo sprístupnených osobných údajov v rámci registrácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom vrátane všetkých dokumentov, ktoré Prevádzkovateľovi zašle za účelom jeho identifikácie alebo za iným účelom.

2. Prevádzkovateľ bude spracovávať najmä nie však výlučne, nasledujúce údaje o Užívateľovi:

osobné údaje Užívateľa, ako je meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, jazyk pre komunikáciu, rodinný stav, údaje o dokladoch totožnosti, štátne občianstvo, krajina pobytu, atď.;
kontaktné údaje Užívateľa, ako je poštová adresa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, atď.;
údaje o zamestnaní a Užívateľa, vzdelaní a vzťahoch, ako je vzdelanie, vzdelávacia inštitúcia, zamestnávateľ, pozícia, profesia, atď.;
údaje o ekonomickej a finančnej situácii Užívateľa a súvislostiach, ako sú príjmy, majetok, záväzky, transakcie na bankovom účte, atď.;
údaje o transakciách užívateľa a právnych vzťahoch, ktoré s nimi súvisia (predovšetkým, ale nie iba na transakcie vykonávané prostredníctvom Portálu s inými užívateľmi);
údaje o zvykoch užívateľa, preferenciách a spokojnosti s používaním služieb Portálu;
údaje o dôveryhodnosti a bonite Užívateľa, ako sú údaje o platobnom správaní, atď.;
údaje o existujúcich a minulých finančných dlhoch a podpísaných úveroch Užívateľa;
informácie získané v súlade so zákonom ako aj iné informácie získané o Užívateľoch;
kópiu občianskeho preukazu, v prípade ak ju Užívateľ Prevádzkovateľovi poskytne ako aj kópiu akéhokoľvek dokladu, ktorú Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi;
akékoľvek údaje získané z verejne dostupných zdrojov;
ako aj iné osobné údaje.

3. Užívateľ registráciou týmto ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade s ustanovením § 11 Zákona na spracúvanie a uchovávanie všetkých mojich osobných údajov v rozsahu tých osobných údajov, ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi pre účel potrebný na prevádzku Portálu a uzatvorenie a udržiavanie úverových zmlúv v informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľa FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 (aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň potvrdzujem správnosť, pravdivosť a aktuálnosť mnou poskytnutých predmetných osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a to zaslaním listu do sídla spoločnosti na poštovú adresu: FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, alebo elektronickou formou, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@finzo.sk . Týmto zaniká registrácia Užívateľa na Portáli, Užívateľ stráca právo na prístup na Portál, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Odvolanie súhlasu nie som oprávnený uskutočniť počas trvania platnosti úverovej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Portálu. V prípade voľby uplatnenia svojich práv podľa ustanovení § 28 a nasl. Zákona som povinný v tejto súvislosti ako dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa výlučne na vyššie uvedených adresách.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať na účely realizácie vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu, jeho prevádzkovaním a zabezpečovaním jeho funkcií, na účely skvalitňovania Portálu a/alebo plnení v rámci neho poskytovaných, na účely marketingu, prezentácie, propagácie a/alebo inej komunikácie Portálu Prevádzkovateľa, partnerov Prevádzkovateľa, ich prevádzok, produktov, služieb a/alebo akcií, na účely zasielania uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení), na propagáciu služieb Prevádzkovateľa a žiadostí o úver a/alebo ponuky úverov iných užívateľov, pre rozvoj a údržbu IT systémov a služieb Prevádzkovateľa, pre vykonávanie štatistickej a finančnej analýzy, podporu a ochranu práv Prevádzkovateľa a/alebo iných Užívateľov ako aj na účely vyhodnocovania a využívania informácií o správaní Užívateľov.

5. Užívateľ má právo, možnosť a povinnosť aktualizovať svoje osobné údaje na Portáli po prihlásení sa.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním nebude odvolaný, a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle Zákona; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Osobné údaje Používateľa Aplikácie môže Prevádzkovateľ spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov a subdodávateľov, najmä spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B, spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o., IČO: 36 752 681, so sídlom: Kutlíková 17, Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sro, vložka: 45076/B, spoločnosti Cromwell a.s. so sídlom: Lamačská 22, Bratislava, IČO: 31 353 746, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sa, vložka: 4607/B, spoločnosti De vries Justitia s.r.o. so sídlom: Vyšehradská 2, Praha 2, IČO: 243 05 511, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, C 194143, spoločnosti Credit Check, s.r.o., IČO: 28981243, so sídlom: Dukelských hrdinu 21, Praha 7, zapísaná v mestskom súdu Praha C 157590 ako aj prostredníctvom tretích strán a príjemcov osobných údajov, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo, resp. miesto podnikania a pod.) mimo územia Slovenskej republiky, v rámci členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, najmä (avšak nielen) prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších subjektov a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zaručuje, že pri prenose osobných údajov do členských krajín Európskej únie alebo štátov ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore prijme primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov (vrátane osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa zverejňovať prostredníctvom Portálu iným Užívateľom najmä nie však výlučne za účelom uzatvorenia Úverovej zmluvy.

9. Užívateľ Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na poskytnutie osobných údajov tretím osobám ako aj na sprístupnenie príjemcom. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa sprístupňovať a/alebo poskytovať subjektom, ako aj ďalším tretím osobám, pričom ide o sprístupnenie a/alebo poskytnutie údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu. Tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré sú potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. Ide najmä nie však výlučne o sprostredkovateľov platobných transakcií, úverové inštitúcie, poskytovateľov IT služieb, akýkoľvek subjekt, ktorý disponuje databázou s údajmi potrebnými na overenie bonity Užívateľa, zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, postupníkom v súlade so zmluvou o postúpení pohľadávky, iným osobám v priebehu vymáhania pohľadávky, atď. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených informácií a údajov aj keď nemajú charakter osobného údaja (v rámci registrácie na Portálu alebo v rámci používania Portálu).

10. Súčasťou súhlasu je aj súhlas so zasielaním informácií Prevádzkovateľa, Užívateľovi na e-mailovú adresu dostupnú v účte Užívateľa, na telefónne číslo Užívateľa, ako aj poštou na adresu, ktorú Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním informácií, vrátane informácií týkajúcich sa marketingu sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so spracúvaním osobných údajov. Používateľ Aplikácie má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. Užívateľ dobrovoľne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B [ďalej len „EOS KSI“] osobné údaje Užívateľa za účelom ich overovania v databázach EOS KSI v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo trvaním úverového vzťahu. Užívateľ súčasne udeľuje EOS KSI súhlas na poskytnutie údajov zo svojich databáz spoločnosti FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 a to najmä o výške Užívateľových peňažných záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky Užívateľa EOS KSI evidovala vo svojich databázach, informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok Užívateľa nachádzal (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o výške uskutočnených platieb Užívateľa v stanovenom časovom období.

12. Osobitný súhlas so zasielaním newsletterov: Užívateľ registráciou týmto ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade s ustanovením § 11 Zákona na spracúvanie a uchovávanie všetkých mojich osobných údajov v rozsahu tých osobných údajov, ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi pre účel marketingu, zasielania newsletterov, ponúk a informácií v informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľa FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 (aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň potvrdzujem správnosť, pravdivosť a aktuálnosť mnou poskytnutých predmetných osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a to zaslaním listu do sídla spoločnosti na poštovú adresu: FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, alebo elektronickou formou, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@finzo.sk . V prípade voľby uplatnenia svojich práv podľa ustanovení § 28 a nasl. Zákona som povinný v tejto súvislosti ako dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa výlučne na vyššie uvedených adresách.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním nebude odvolaný, a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle Zákona; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Osobné údaje Používateľa Aplikácie môže Prevádzkovateľ spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov a subdodávateľov, najmä spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B, spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o., IČO: 36 752 681, so sídlom: Kutlíková 17, Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sro, vložka: 45076/B, spoločnosti Cromwell a.s. so sídlom: Lamačská 22, Bratislava, IČO: 31 353 746, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sa, vložka: 4607/B, spoločnosti De vries Justitia s.r.o. so sídlom: Vyšehradská 2, Praha 2, IČO: 243 05 511, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, C 194143, spoločnosti Credit Check, s.r.o., IČO: 28981243, so sídlom: Dukelských hrdinu 21, Praha 7, zapísaná v mestskom súdu Praha C 157590 ako aj prostredníctvom tretích strán a príjemcov osobných údajov, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo, resp. miesto podnikania a pod.) mimo územia Slovenskej republiky, v rámci členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, najmä (avšak nielen) prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších subjektov a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zaručuje, že pri prenose osobných údajov do členských krajín Európskej únie alebo štátov ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore prijme primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

14. Užívateľ Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na poskytnutie osobných údajov tretím osobám ako aj na sprístupnenie príjemcom. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa sprístupňovať a/alebo poskytovať subjektom, ako aj ďalším tretím osobám, pričom ide o sprístupnenie a/alebo poskytnutie údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu. Tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré sú potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu a marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených informácií a údajov aj keď nemajú charakter osobného údaja (v rámci registrácie na Portálu alebo v rámci používania Portálu).

15. Súčasťou súhlasu je aj súhlas so zasielaním informácií Prevádzkovateľa, Užívateľovi na e-mailovú adresu dostupnú v účte Užívateľa, na telefónne číslo Užívateľa, ako aj poštou na adresu, ktorú Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním informácií, vrátane informácií týkajúcich sa marketingu sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so spracúvaním osobných údajov. Používateľ Aplikácie má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

16. Informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:
Spoločnosť FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 oznamuje nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o právach dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600 ako prevádzkovateľom informačného systému podľa Podmienok. Vyjadrením súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel prevádzkovania a realizácie Portálu, informovania o aktualitách.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť FINZO OÜ so sídlom: Posti tn 30, Haapsalu city, Lääne county, 90504, Estónsko, registrovaná v obchodnom registri Tartu Súd pod č. 12781600, ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Sprostredkovateľom je zmluvný partner a to nasledovné spoločnosti: spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B, spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o., IČO: 36 752 681, so sídlom: Kutlíková 17, Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sro, vložka: 45076/B, spoločnosti Cromwell a.s. so sídlom: Lamačská 22, Bratislava, IČO: 31 353 746, zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sa, vložka: 4607/B, spoločnosti De vries Justitia s.r.o. so sídlom: Vyšehradská 2, Praha 2, IČO: 243 05 511, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, C 194143, spoločnosti Credit Check, s.r.o., IČo: 28981243, so sídlom: Dukelských hrdinu 21? Praha 7, zapísaná v mestskom súdu Praha C 157590, ktoré spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby za účelom prevádzkovania a realizácie Portálu, informovania o aktualitách a ktorá má udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom subdodávateľov.
Účel spracovania: Spoločnosť FINZO OÜ je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na pre účel prevádzkovania a realizácie Portálu, informovania o aktualitách a pre marketingové účely Prevádzkovateľa.
Doba spracovania: 10 rokov alebo do dňa odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

XVI. Ukončenie registrácie

1. Užívateľ môže ukončiť registráciu iba v prípade, že všetky povinnosti a záväzky voči ostatným Užívateľom a Prevádzkovateľovi, ktoré vyplývajú z úverových zmlúv uzavretých cez Portál, boli splnené, ponuky a akceptácie odoslané užívateľom cez Portál sú skončené a zostatok na účte užívateľa na Portáli je nulový.

2. Užívateľská zmluva a registrácia môže byť ukončená užívateľom odoslaním príslušného oznámenia tímu podpory prevádzkovateľa e-mailom na adresu info@finzo.sk

3. Ak užívateľ poruší tieto Podmienky, môže prevádzkovateľ registráciu na Portáli zrušiť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu aj v ostatných prípadoch uvedených v Podmienkach.

4. Prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu Užívateľa (vrátane zakázania alebo obmedzenia prístupu Užívateľa na Portál) bez poskytnutia oznámenia, ak Užívateľ používal alebo používa automatizované prostriedky bez písomného povolenia operátora zbieral údaje z Portálu pomocou automatizovaných prostriedkov a/alebo programov alebo ak Užívateľ používa rámcové techniky pre pripojenie dát alebo obsahu k portálu alebo inak ovplyvní portál.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Užívateľ najmä nie však výlučne v prípadoch:
ak tak ustanovujú tieto Podmienky, alebo
Užívateľ poruší tieto Podmienky akýmkoľvek spôsobom;
Užívateľ je v omeškaní s akoukoľvek platbou alebo jej časťou poplatku, ceny podľa platného Cenníka, splátkou úveru alebo jej časťou o viac ako 15 dní.

XVII. Cookies

1. Cookie je kód, o ktorého uloženie žiadajú Váš prehliadač webové stránky. Všetky súbory cookie majú dátum expirácie, ktoré určuje, ako dlho zostanú aktívne vo Vašom prehliadači. Cookies môžu byť odstránené v dvoma spôsobmi: automaticky, keď uplynie ich platnosť, alebo keď je odstránite manuálne.

2. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že Portál používa Cookies a berie na vedomie, že zmazaním existujúcich súborov cookie alebo zákazom budúcich cookies nebude mať prístup k určitej oblasti alebo funkciám Portálu.

XVIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Portáli.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto Podmienok. Zmena Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na Portáli ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. O zmene Podmienok budú Užívatelia vhodným spôsobom informovaní (napr. uverejnením informácie o zmene Podmienok na Portáli alebo iným vhodným spôsobom).

3. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe a/alebo v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto Podmienok budú prednostne riešené zmiernou cestou.

4. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom v prípade pochybností vo výklade ustanovení týchto Podmienok, má prednosť slovenská verzia.

5. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "ZRK") dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z týchto Podmienok ako aj spory z Úverovej zmluvy, a z iných zmlúv uzatvorených medzi Užívateľmi prostredníctvom Portálu (ďalej všetko spolu len „Zmluva“), ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so Zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie: Slovenskému rozhodcovskému súdu - stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému zriaďovateľom: Slovenská asociácia rozhodcovských súdov z.z.p.o., IČO 37 888 307 (ďalej len "SRS").

6. Registráciou na Portál Užívateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

7. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Užívateľa a/alebo inej osoby konajúcej prostredníctvom konta Užívateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore alebo obchádza tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo dobré mravy, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať a prípadne aj zrušiť registráciu Užívateľa, ktorého sa takéto konanie týka. Užívateľ týmto stráca právo na prístup na Portál, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

8. Užívateľ je oprávnený pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností vzniknutých v súvislosti s používaním Portálu pred uskutočnením úkonu Užívateľa, ktorý smeruje k zrušeniu jeho registrácie, požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie na Portáli, a to formou e-mailu obsahujúceho žiadosť o zrušenie registrácie na Portáli daného Užívateľa a/alebo odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov daného Užívateľa. Užívateľ je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie na Portáli a zrušenie užívateľského účtu len v prípade ak neexistuje platne uzatvorená úverová zmluva, ktorá je nesplnená, čiže Užívateľ v danom čase nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy, má vysporiadané všetky záväzky a dlhy, uhradil všetky Ceny a poplatky Portálu a stav jeho virtuálneho účtu je 0. Uvedené podmienky platia aj o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade ak bude žiadosť a/alebo odvolanie súhlasu dané bez splnenia stanovených podmienok na túto žiadosť sa nebude prihliadať.

9. Zablokovanie ani zrušenie registrácie bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo zrušenia nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa týchto Podmienok udelených, resp. vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením registrácie, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu pokračujú v existencii.

10. Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dosahy, ako aj ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

11. Tieto Podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi ako aj medzi Užívateľmi navzájom pri poskytovaní Úverov a sú súčasťou Úverových zmlúv a iných zmlúv uzatvorených medzi užívateľmi navzájom na Portály.
Prihlásiť