• info@finzo.sk
 • |
 • 0903 960 069

FAQ - Často kladené otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky používateľov portálu Finzo. Ak však potrebujete ďalšie informácie alebo vám niečo nie je úplne jasné, kontaktujte nás mailom na adrese: info@finzo.sk

 • Čo je to PIN kód portálu?
  Je to kód na digitálne potvrdzovanie dokumentov. Aby sa zaručila bezpečnosť, dokumentom potvrdeným kódom PIN portálu bude pridelený konkrétny čas, ktorý sa uchováva v dokumentoch.
  Čo je to virtuálny účet?
  Je to účet, ktorý vám umožňuje presúvať peňažné prostriedky medzi bankovým účtom a portálom. Keď si zoberiete úver, peniaze sa presunú na váš virtuálny účet. Z neho tiež musíte posielať mesačné splátky. Takisto všetky splátky úveru dostávate na tento účet. Investície sa však nepripisujú na virtuálny účet.
  Čo je to investičný účet?
  Prostriedky na tomto účte sa použijú na pôžičky. Investičný účet môže mať až 10 nastavení úverov alebo investičných profilov.
  Čo je to celkový úrok úveru?
  Celkový úrok úveru predstavuje celkové náklady veriteľa vyjadrené percentom a skladá sa z úroku k úveru uhradeného investorovi a provízie uhradenej portálu.
  Čo je to úrok úveru?
  Ročný úrok splatný investorovi, vypočítaný z čistého zostatku úveru.
  Čo je to provízia?
  Províziu platí dlžník portálu. Je to percento z celkového úroku, ktorý platí dlžník, spolu s istinou na základe svojho mesačného splátkového kalendára.
  Čo je to stav dohody?
  Stav dohody signalizujú jednotlivé farby: Zelená znamená, že splátky sú uhrádzané podľa harmonogramu. Žltá znamená omeškanie splátky. Červená znamená problémový úver. Správnosť uhrádzania splátok slúži ako základ pre výpočet úverového hodnotenia dlžníka.
  Aké typy úverov sa poskytujú?
  Úvery sú podmienečne rozdelené do dvoch skupín: krátkodobé úvery s dobou splácania 30, 60 alebo 90 dní, a dlhodobé úvery s dobou splácania 6, 12 alebo 24 mesiacov s mesačnými splátkami.
  Ako dlho trvá zúčtovanie platieb?
  Portál vykonáva platby raz za dve hodiny počas pracovnej doby a raz za tri hodiny večer a cez víkendy. V noci sa platby nevykonávajú. Portál na transakcie používa banku SEB. Banka SEB obvykle prevádza interné platby okamžite, najneskôr do jednej hodiny. To platí aj pre víkendy a noc. Medzibankové platby sa vykonávajú päťkrát denne počas pracovných dní. Posledný prevod sa vykoná o 15:30. To však neznamená, že platba sa dostane na cieľový účet okamžite. Ak chcete mať istotu, že sa vaša platba pripíše ešte v ten deň, mali by ste ju realizovať do 11:00.
  Čo je to úverové hodnotenie?
  Úverové hodnotenie je číselná hodnota, ktorá ukazuje pravdepodobnosť splatenia úveru. Úverové hodnotenie sa počíta na základe údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck, ako aj na základe dlžníkovho zamestnania, platu, rodinného stavu, nehnuteľnosti a ďalších podobných údajov. Ak to je potrebné, zákaznícke centrum portálu si vyžiada výpis z bankového účtu. Čím vyššie je úverové hodnotenie, tým je vyššia pravdepodobnosť bezproblémového splatenia úveru.
  Aká je filozofia a obsah úverového hodnotenia?
  Portál rozdeľuje úverové hodnotenia do štyroch pásiem: 901 – 1000, 801 – 900, 701 – 800 a 601 – 700. Ak je hodnotenie klienta nižšie ako 601, portál s ním zmluvu neuzatvorí. Priemerný človek, o ktorom portál nemá informácie, že by nesplácal úvery, dostane hodnotenie v rozmedzí 701 – 800. Poskytnutie ďalších informácií a zodpovedanie doplňujúcich otázok je jednoduchý spôsob, ako zvýšiť svoje hodnotenie na 801 – 900. Najvyššie pásmo hodnotenia je 901 – 1000, ktoré je prideľované hlavne na základe dobrej pracovnej pozície a vysokého platu. Najnižšie akceptovateľné hodnotenie je 601 – 700. Všeobecne platí, že ľudia s takýmto hodnotením skóre mali v minulosti menšie problémy so splácaním, ktoré však nezakladajú žiadne ďalšie riziko pre investora. Neexistuje dôvod neinvestovať do úverov pre ľudí s úverovým hodnotením 601 – 700.
  Ako zvýšiť svoje úverové hodnotenie?
  Vaše počiatočné hodnotenie sa vypočíta na základe údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck. Ak chce žiadateľ o pôžičku zvýšiť svoje úverové hodnotenie, musí poskytnúť ďalšie informácie, napr. výpis zo svojho bankového účtu za posledných 6 mesiacov a zodpovedať doplňujúce otázky portálu. Treba si uvedomiť, že poskytnuté doplňujúce informácie môžu zvýšiť, ale aj znížiť vaše úverové hodnotenie.
  Nastali problémy so splácaním?
  Ak máte problémy so splácaním a nedarí sa vám dodržať termíny, tak nás čo najskôr kontaktujte – pokúsime sa pre vás nájsť vhodné riešenie. Všetky platby je možné na mesačnej báze odložiť. Za týmto účelom otvorte na portáli svoju zmluvu o pôžičke a podpíšte príslušnú žiadosť.
  Čo je to úverový limit a dostupný limit?
  LÚverový limit je najvyššia suma, ktorú si môžete požičať cez portál. Limit závisí od vášho úverového hodnotenia a čistej bilancie vašich existujúcich úverov, na základe čoho portál vypočíta váš dostupný limit. Limit krátkodobého úveru je obvykle nižší než limit dlhodobého úveru.
  Čo je to čakajúca žiadosť o úver?
  Ak pre vás počiatočná ponuka nie je vhodná, máte možnosť nastaviť ju ako čakajúcu s preferovanou sumou a úrokovou sadzbou. Vami požadovaná suma úveru môže presiahnuť limit stanovený systémom. Maximálna suma úveru je 10 000 €. Žiadosť sa preklasifikuje ako „splnená“, keď veritelia investujú celú požadovanú sumu.
  Čo je to investičný profil?
  Investičný profil umožňuje nastaviť podmienky, za akých chcete investovať. Môžete si zvoliť úrokovú sadzbu, maximálnu sumu na jednu pôžičku a bonus k provízii pre portál (tieto investície sú pri rovnakej úrokovej sadzbe uprednostňované). Môžete si tiež zvoliť vhodné rozmedzie úverového hodnotenia. Zvolenie sumy provízie vám môže zaručiť výhodnú pozíciu na zozname investorov. Máte možnosť nastaviť až desať rôznych investičných profilov a nastaviť si viacero profilov pre jeden typ úveru. Odporúčame vám investovať do viacerých úverov a v menších sumách, nie vysokú sumu do jediného úveru. Tým minimalizujete riziko, ktoré je obvykle spojené s investovaním.
  Čo je to rozsah hodnotenia?
  Rozsah hodnotenia je jedným zo štyroch možných rozsahov, ktoré budú pridelené dlžníkovi, aby si investor mohol vybrať, komu svoje prostriedky požičia.
  Čo je to bonus?
  Bonus je doplňujúce percento vypočítané na základe úroku z úveru, ktoré investor platí portálu. Čím vyšší je bonus, tým rýchlejšie sa vaša investícia zrealizuje.
  Čo je to maximálna suma?
  Investičný profil umožňuje zadať maximálnu sumu, ktorú chcete investovať do jedného úveru. To je potrebné na diverzifikovanie rizika. Ak ste nakonfigurovali jeden typ investície viac než raz, portál všetky prípady považuje za nezávislé ponuky a je možné, že vaše prostriedky pôjdu na jeden úver viackrát.
  Ako investovať do čakajúcich úverov?
  Všetky žiadosti o úver, ktoré neboli poslané systémom automaticky, sa nachádzajú v časti Žiadosti o úver v ponuke Investície. Investor má možnosť investovať peniaze priamo do vhodného úveru. Systém zastaví všetky investičné profily, keď investor investuje do čakajúceho úveru iba 10 €. Žiadosť o úver sa automaticky zatvorí po dosiahnutí celej sumy. Do tejto chvíle bude mať dlžník možnosť svoju žiadosť stiahnuť. Ak tak urobí, všetky peniaze sa vrátia investorom. To isté nastane v prípade dosiahnutia termínu žiadosti, pričom potrebná suma nie je plne pokrytá. Možnosť meniť investovanú sumu nie je obmedzená. Pri zvyšovaní alebo znižovaní sumy treba do poľa investície zadať konečnú sumu, nie sumu, o ktorú chcete investíciu zvýšiť či znížiť. Ak napríklad chcete pridať 50 € k investovaným 100 €, musíte do poľa investície zadať 150 €. Ak chcete svoju investíciu stiahnuť, zadajte 0.
  Čo je to stav investície?
  av investície signalizujú jednotlivé farby: Zelená – OK. Splátky sú uhrádzané načas a neoneskorili sa o viac ako 7 dní. Žltá – omeškanie. Splátka mešká 8 až 90 dní. Červená – problém. Splátka mešká viac ako 90 dní. Investor má právo na kompenzáciu splátky zo záručného fondu.
  Kto má na starosti dlžníkov?
  S dlžníkmi v plnom rozsahu rokuje portál. Investor za túto službu neplatí nič. Portál vybavuje všetky prípady dlžníkov podľa zákona (telefonicky, e-mailom atď.) až po možnosť súdneho konania. Žiadny dlžník neunikne pozornosti portálu a investor má stále k dispozícii aktuálne informácie o postupe rokovania s dlžníkom.
  Čo je to záručný fond?

  Záručný fond funguje na princípoch solidarity a uhrádza platby investorom v prípade, že si dlžník neplní svoje povinnosti. Finančné prostriedky sa do fondu prevádzajú dvoma spôsobmi – malé vklady dlžníkov pri prijatí pôžičky a platby prijaté od dlžníkov. Ak je dlh splatný viac ako 3 mesiace, investor sa môže rozhodnúť, či chce čakať na splátku od dlžníka alebo použiť rezervu zo záručného fondu a zmluvu ukončiť.

  Aké vysoké sú platby do záručného fondu?
  Každý úver realizovaný portálom zahŕňa platbu 3 % sumy úveru do záručného fondu. Platby zo záručného fondu sú minimálne 60 % zostatku úveru a maximálne 80 %. Presná splatná čiastka závisí od pomeru medzi záručným fondom a sumou problémových úverov. Záručný fond predá problémové úvery agentúre na vymáhanie dlhov a investor dostane svoje peniaze z fondu. Príjem z predaja bude začlenený do záručného fondu.
 • Nastali problémy so splácaním?
  Ak máte problémy so splácaním a nedarí sa vám dodržať termíny, tak nás čo najskôr kontaktujte – pokúsime sa pre vás nájsť vhodné riešenie. Všetky platby je možné na mesačnej báze odložiť. Za týmto účelom otvorte na portáli svoju zmluvu o pôžičke a podpíšte príslušnú žiadosť.
  Čo je to úverový limit a dostupný limit?
  LÚverový limit je najvyššia suma, ktorú si môžete požičať cez portál. Limit závisí od vášho úverového hodnotenia a čistej bilancie vašich existujúcich úverov, na základe čoho portál vypočíta váš dostupný limit. Limit krátkodobého úveru je obvykle nižší než limit dlhodobého úveru.
  Čo je to čakajúca žiadosť o úver?
  Ak pre vás počiatočná ponuka nie je vhodná, máte možnosť nastaviť ju ako čakajúcu s preferovanou sumou a úrokovou sadzbou. Vami požadovaná suma úveru môže presiahnuť limit stanovený systémom. Maximálna suma úveru je 10 000 €. Žiadosť sa preklasifikuje ako „splnená“, keď veritelia investujú celú požadovanú sumu.
 • Čo je to investičný profil?
  Investičný profil umožňuje nastaviť podmienky, za akých chcete investovať. Môžete si zvoliť úrokovú sadzbu, maximálnu sumu na jednu pôžičku a bonus k provízii pre portál (tieto investície sú pri rovnakej úrokovej sadzbe uprednostňované). Môžete si tiež zvoliť vhodné rozmedzie úverového hodnotenia. Zvolenie sumy provízie vám môže zaručiť výhodnú pozíciu na zozname investorov. Máte možnosť nastaviť až desať rôznych investičných profilov a nastaviť si viacero profilov pre jeden typ úveru. Odporúčame vám investovať do viacerých úverov a v menších sumách, nie vysokú sumu do jediného úveru. Tým minimalizujete riziko, ktoré je obvykle spojené s investovaním.
  Čo je to rozsah hodnotenia?
  Rozsah hodnotenia je jedným zo štyroch možných rozsahov, ktoré budú pridelené dlžníkovi, aby si investor mohol vybrať, komu svoje prostriedky požičia.
  Čo je to bonus?
  Bonus je doplňujúce percento vypočítané na základe úroku z úveru, ktoré investor platí portálu. Čím vyšší je bonus, tým rýchlejšie sa vaša investícia zrealizuje.
  Čo je to maximálna suma?
  Investičný profil umožňuje zadať maximálnu sumu, ktorú chcete investovať do jedného úveru. To je potrebné na diverzifikovanie rizika. Ak ste nakonfigurovali jeden typ investície viac než raz, portál všetky prípady považuje za nezávislé ponuky a je možné, že vaše prostriedky pôjdu na jeden úver viackrát.
  Ako investovať do čakajúcich úverov?
  Všetky žiadosti o úver, ktoré neboli poslané systémom automaticky, sa nachádzajú v časti Žiadosti o úver v ponuke Investície. Investor má možnosť investovať peniaze priamo do vhodného úveru. Systém zastaví všetky investičné profily, keď investor investuje do čakajúceho úveru iba 10 €. Žiadosť o úver sa automaticky zatvorí po dosiahnutí celej sumy. Do tejto chvíle bude mať dlžník možnosť svoju žiadosť stiahnuť. Ak tak urobí, všetky peniaze sa vrátia investorom. To isté nastane v prípade dosiahnutia termínu žiadosti, pričom potrebná suma nie je plne pokrytá. Možnosť meniť investovanú sumu nie je obmedzená. Pri zvyšovaní alebo znižovaní sumy treba do poľa investície zadať konečnú sumu, nie sumu, o ktorú chcete investíciu zvýšiť či znížiť. Ak napríklad chcete pridať 50 € k investovaným 100 €, musíte do poľa investície zadať 150 €. Ak chcete svoju investíciu stiahnuť, zadajte 0.
  Čo je to stav investície?
  av investície signalizujú jednotlivé farby: Zelená – OK. Splátky sú uhrádzané načas a neoneskorili sa o viac ako 7 dní. Žltá – omeškanie. Splátka mešká 8 až 90 dní. Červená – problém. Splátka mešká viac ako 90 dní. Investor má právo na kompenzáciu splátky zo záručného fondu.
  Kto má na starosti dlžníkov?
  S dlžníkmi v plnom rozsahu rokuje portál. Investor za túto službu neplatí nič. Portál vybavuje všetky prípady dlžníkov podľa zákona (telefonicky, e-mailom atď.) až po možnosť súdneho konania. Žiadny dlžník neunikne pozornosti portálu a investor má stále k dispozícii aktuálne informácie o postupe rokovania s dlžníkom.
  Čo je to záručný fond?

  Záručný fond funguje na princípoch solidarity a uhrádza platby investorom v prípade, že si dlžník neplní svoje povinnosti. Finančné prostriedky sa do fondu prevádzajú dvoma spôsobmi – malé vklady dlžníkov pri prijatí pôžičky a platby prijaté od dlžníkov. Ak je dlh splatný viac ako 3 mesiace, investor sa môže rozhodnúť, či chce čakať na splátku od dlžníka alebo použiť rezervu zo záručného fondu a zmluvu ukončiť.

  Aké vysoké sú platby do záručného fondu?
  Každý úver realizovaný portálom zahŕňa platbu 3 % sumy úveru do záručného fondu. Platby zo záručného fondu sú minimálne 60 % zostatku úveru a maximálne 80 %. Presná splatná čiastka závisí od pomeru medzi záručným fondom a sumou problémových úverov. Záručný fond predá problémové úvery agentúre na vymáhanie dlhov a investor dostane svoje peniaze z fondu. Príjem z predaja bude začlenený do záručného fondu.
 • Čo je to PIN kód portálu?
  Je to kód na digitálne potvrdzovanie dokumentov. Aby sa zaručila bezpečnosť, dokumentom potvrdeným kódom PIN portálu bude pridelený konkrétny čas, ktorý sa uchováva v dokumentoch.
  Čo je to virtuálny účet?
  Je to účet, ktorý vám umožňuje presúvať peňažné prostriedky medzi bankovým účtom a portálom. Keď si zoberiete úver, peniaze sa presunú na váš virtuálny účet. Z neho tiež musíte posielať mesačné splátky. Takisto všetky splátky úveru dostávate na tento účet. Investície sa však nepripisujú na virtuálny účet.
  Čo je to investičný účet?
  Prostriedky na tomto účte sa použijú na pôžičky. Investičný účet môže mať až 10 nastavení úverov alebo investičných profilov.
  Čo je to celkový úrok úveru?
  Celkový úrok úveru predstavuje celkové náklady veriteľa vyjadrené percentom a skladá sa z úroku k úveru uhradeného investorovi a provízie uhradenej portálu.
  Čo je to úrok úveru?
  Ročný úrok splatný investorovi, vypočítaný z čistého zostatku úveru.
  Čo je to provízia?
  Províziu platí dlžník portálu. Je to percento z celkového úroku, ktorý platí dlžník, spolu s istinou na základe svojho mesačného splátkového kalendára.
  Čo je to stav dohody?
  Stav dohody signalizujú jednotlivé farby: Zelená znamená, že splátky sú uhrádzané podľa harmonogramu. Žltá znamená omeškanie splátky. Červená znamená problémový úver. Správnosť uhrádzania splátok slúži ako základ pre výpočet úverového hodnotenia dlžníka.
  Aké typy úverov sa poskytujú?
  Úvery sú podmienečne rozdelené do dvoch skupín: krátkodobé úvery s dobou splácania 30, 60 alebo 90 dní, a dlhodobé úvery s dobou splácania 6, 12 alebo 24 mesiacov s mesačnými splátkami.
  Ako dlho trvá zúčtovanie platieb?
  Portál vykonáva platby raz za dve hodiny počas pracovnej doby a raz za tri hodiny večer a cez víkendy. V noci sa platby nevykonávajú. Portál na transakcie používa banku SEB. Banka SEB obvykle prevádza interné platby okamžite, najneskôr do jednej hodiny. To platí aj pre víkendy a noc. Medzibankové platby sa vykonávajú päťkrát denne počas pracovných dní. Posledný prevod sa vykoná o 15:30. To však neznamená, že platba sa dostane na cieľový účet okamžite. Ak chcete mať istotu, že sa vaša platba pripíše ešte v ten deň, mali by ste ju realizovať do 11:00.
 • Čo je to úverové hodnotenie?
  Úverové hodnotenie je číselná hodnota, ktorá ukazuje pravdepodobnosť splatenia úveru. Úverové hodnotenie sa počíta na základe údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck, ako aj na základe dlžníkovho zamestnania, platu, rodinného stavu, nehnuteľnosti a ďalších podobných údajov. Ak to je potrebné, zákaznícke centrum portálu si vyžiada výpis z bankového účtu. Čím vyššie je úverové hodnotenie, tým je vyššia pravdepodobnosť bezproblémového splatenia úveru.
  Aká je filozofia a obsah úverového hodnotenia?
  Portál rozdeľuje úverové hodnotenia do štyroch pásiem: 901 – 1000, 801 – 900, 701 – 800 a 601 – 700. Ak je hodnotenie klienta nižšie ako 601, portál s ním zmluvu neuzatvorí. Priemerný človek, o ktorom portál nemá informácie, že by nesplácal úvery, dostane hodnotenie v rozmedzí 701 – 800. Poskytnutie ďalších informácií a zodpovedanie doplňujúcich otázok je jednoduchý spôsob, ako zvýšiť svoje hodnotenie na 801 – 900. Najvyššie pásmo hodnotenia je 901 – 1000, ktoré je prideľované hlavne na základe dobrej pracovnej pozície a vysokého platu. Najnižšie akceptovateľné hodnotenie je 601 – 700. Všeobecne platí, že ľudia s takýmto hodnotením skóre mali v minulosti menšie problémy so splácaním, ktoré však nezakladajú žiadne ďalšie riziko pre investora. Neexistuje dôvod neinvestovať do úverov pre ľudí s úverovým hodnotením 601 – 700.
  Ako zvýšiť svoje úverové hodnotenie?
  Vaše počiatočné hodnotenie sa vypočíta na základe údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck. Ak chce žiadateľ o pôžičku zvýšiť svoje úverové hodnotenie, musí poskytnúť ďalšie informácie, napr. výpis zo svojho bankového účtu za posledných 6 mesiacov a zodpovedať doplňujúce otázky portálu. Treba si uvedomiť, že poskytnuté doplňujúce informácie môžu zvýšiť, ale aj znížiť vaše úverové hodnotenie.
Suma pôžičky:
Doba trvania pôžičky:

Splátka:

Získajte ponuku za pár minút!

* Vzor ponuky

Prihlásiť