Opatrenie OS Martin

 
Author Topic
PatrikK 25.03.2020 14:33:25
  • Administrator
  • Registered: 03.09.2015
  • Posts: 862

13Tp/74/2019
5719205115

Opatrenie

Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Martin JUDr. Veronika Pavláková na návrh prokurátora Okresnej prokuratúry Martin dňa 18.12.2019 v Martine takto rozhodla:
Podľa § 47 ods. 2 Tr. por. poškodeným v trestnej veci vedenej Okresným riaditeľstvom PZ v Martine, odborom kriminálnej polície Martin, kde pod ČVS: ORP-394/3-VYS-MT -2018 bolo uznesením podľa § 199 ods. 1 Tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne postupom podľa § 206 ods. 1 Tr. por. vznesené obvinenie Milanovi Lehotskému, pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. l, ods. 3 písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. ustanovuje za spoločného zástupcu poškodených Patrika Kürthyho.

Odôvodnenie

Prokurátor Okresnej prokuratúry Martin podal dňa 12.12.2019 pod Č. k. 1 Pv 301/18/5506 - 16 návrh na vydanie opatrenia o ustanovení spoločného zástupcu poškodených (investorov). V predmetnej trestnej veci bolo uznesením vyšetrovateľky Okresného riaditeľstva PZ v Martine, odboru kriminálnej polície Martin, pod ČVS: ORP-394/3-VYS-MT-2018 postupom podľa § 199 ods. 1 Tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. l Tr. por. vznesené obvinenie Milanovi Lehotskému, pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. l, ods. 3 písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1) v úmysle získať pre seba finančné prostriedky, si bez vedomia a súhlasu svojich doleuvedených kolegov z práce počas toho, ako bol zamestnaný v spoločnosti Trim Leader v Košťanoch nad Turcom, na tento účel v období od 02.10.2015 do 15.02.2016 vyhotovil fotokópie ich osobných dokladov /občianskych preukazov/, a to:

- fotokópiu OP vydaného na meno Vladimír Stráňava, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu vladimir.st@centrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.tmzo.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 02.10.2015 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S15699553 na sumu vo výške 400,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0919 352 106, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK80 0900 0000 0050 5439 4829 zaslaná suma vo výške 400,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veritel'ov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Jurgen Dieter Kynast, škodu vo výške 50,- eur,
- KSANF OU, škodu vo výške 200,- eur,
- Eprotex OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Tonu Lembit, škodu vo výške 60,- eur,
- Romet Varts, škodu vo výške 10,- eur,
- Unnas Kiisk, škodu vo výške 10,- eur,
- Scido Nômmkula, škodu vo výške 10,- eur,
- Tônn-Siim Peedosk, škodu vo výške 10,- eur,
- Rene Berezin, škodu vo výške 30,- eur,
- Konstantinos Pavlou, škodu vo výške 10,- eur,
a následne dňa 13,10,2015 prostredníctvom elektronickej komunikácie opäť na meno Vladimír Stráňava, bez jeho vedomia a súhlasu uzatvoril zmluvu o úvere Č. S15707333 na sumu vo výške 200,-eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veritel'mi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0919 352 106, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK80 0900 0000 0050 5439 4829 zaslaná suma vo výške 200,- eur, čím spoločnost' FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne. 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Anneli Sits, škodu vo výške 10,-eur,
- Entourage OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Minni Pajo, škodu vo výške 10,- eur,
- Koit Kolsar, škodu vo výške 10,- eur,
- Sander Saarik, škodu vo výške 10,- eur,
- Martin Pere, škodu vo výške 20,- eur,
- Lars Christl, škodu vo výške 10,-eur,
- Well Done Networks OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 40,- eur,
- Igor Tšistjakov, škodu vo výške 40,- eur,
- Vahur Rajaver, škodu vo výške 10,- eur,
- Prolnkasso OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Orp Trade OÚ, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Jozef Hanula, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu I-IanulaJ@cenirum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.i l nzo.sk, ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 16.10.2015 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere Č. S15711253 na e . sumu vo výške 600,-eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0919271 639, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK19 8410 0000 0011 4273 6368 zaslaná suma vo výške 600,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Eprotex OÚ, škodu vo výške 60,- eur,
- Jurgen Dieter Kynast, škodu vo výške 80,- eur,
- Vahur Rajaver, škodu vo výške 10,- eur,
- KSANF OÚ, škodu vo výške 150,- eur,
- Igor Tšistjakov, škodu vo výške 150,- eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 40,- eur,
- Eprotex OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Martin Pere, škodu vo výške 10,- eur,
- Tonu Lembit, škodu vo výške 60,- eur,
- Elar Erík, škodu vo výške 10,- eur,
- Ivar Lindla, škodu vo výške 10,- eur,
- Urmas Kiisk, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Tibor Beňo, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu i.bcnof@cgnu-um.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.nnzo.sk, ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 06.11.2015 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S 15729436 na sumu vo výške 730,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 746 662, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK20 0200 0000 0043 2344 2362 zaslaná suma vo výške 730,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Marima Properties OÚ, škodu vo výške 50,- eur,
- Eprotex OÚ, škodu vo výške 50,-eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 60,- eur,
- Eesti Eksport OÚ, škodu vo výške 30,- eur,
- Flexbit OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Entourage OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Paul Fitzpatrick, škodu vo výške 20,- eur,
- OzBot OÚ, škodu vo výške 20,-eur,
- Júrgen Dieter Kynast, škodu vo výške 200,- eur,
- KSANF OÚ, škodu vo výške 200,-eur,
- Tonu Lembit, škodu vo výške 70,- eur,
- OrP Trade OÚ, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Matej Goňa, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu maigj.matej@cernrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.nnzu.sk, ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 28.01.2016 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S16843083 na sumu vo výške 100,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0908 220 772, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK06 8410 0000 0011 06804116 zaslaná suma vo výške 100,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Eprotex OU, škodu vo výške 30,- eur,
- Sabakonn OU, škodu vo výške 70,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Matej Goňa, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu niatei.maiej@cenirtim.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.finzo.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line
pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 15.02.2016 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S16869323 na sumu vo výške 200,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0908 220 772, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK06 8410 0000 0011 06804116 zaslaná suma vo výške 200,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Olavi Ottenson, škodu vo výške 10,- eur,
- OzBot OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Tonu Lembit, škodu vo výške 10,- eur,
- Eesti Eksport OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Ando Viispert, škodu vo výške 10,-eur,
- Igor Tšistjakov, škodu vo výške 10,-eur,
- KSANF OÚ, škodu vo výške 100,-eur,
- Urmas Kiisk, škodu vo výške 10,- eur,
- Ivar Lindla, škodu vo výške 10,- eur,
- Seido Nômmkula, škodu vo výške 10,- eur,
- OrP Trade OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
čím vyššie uvedeným osobám spôsobil škodu a seba obohatilo sumu celkom 2.230,- eur.

2) v úmysle získať pre seba finančné prostriedky, si bez vedomia a súhlasu svojich doleuvedených kolegov z práce počas toho, ako bol zamestnaný v spoločnosti Trim Leader v Košťanoch nad Turcom, na tento účel v období od 27.02.2017 do 12.05.2017 vyhotovil fotokópie ich osobných dokladov /občianskych preukazov/ a to:

- fotokópiu OP vydaného na meno Jozef Zvrškovec, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu zvrskovec@ceniriim.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu wwvv.fin70.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 27.02.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere Č. S 17711720 na sumu vo výške 400,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 198 007, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK93 02000000 0037 8756 4451 zaslaná suma vo výške 400,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Ilja Ivanov, škodu vo výške 30,- eur,
- Madis Aun, škodu vo výške 10,- eur,
- Martin Škorvánek, škodu vo výške 10,- eur,
- Alvar Saar, škodu vo výške 20,- eur,
- Christoph Tuszynski, škodu vo výške 10,- eur,
- Indrek Randveer, škodu vo výške 20,-eur,
- Ingvar Veidenberg, škodu vo výške 10,- eur,
- Softcraft OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Aleksandra Khizhenkova, škodu vo výške 10,- eur,
- Ilona Stranberg, škodu vo výške 20,- eur,
- Denis & Eliisabeth OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Ivan Savov, škodu vo výške 10,- eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 200,- eur,
- Kait Marandi, škodu vo výške 10,- eur,
- Tarmo Talvik, škodu vo výške 20,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Michal Hodvábny, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu hodvnbniichal@cenirum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.Hnzo.sk, ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 10,03,2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere Č. S 17757204 na sumu vo výške 300,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 359 273, kde po potvrdení
uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK66 0200 0000 0037 95602454 zaslaná suma vo výške 300,- eur, čím spoločnost' FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- KSANF OÚ, škodu vo výške 140,-eur,
- Kunnar Kuus, škodu vo výške 10,- eur,
- Urmas Kiisk, škodu vo výške 10,- eur,
- Elena Hoerner, škodu vo výške 10,- eur,
- Villem Kutti, škodu vo výške 50,- eur,
- Ivan Savov, škodu vo výške 10,- eur,
- Ilkka Peltola, škodu vo výške 10,- eur,
- Raido Paaslepp, škodu vo výške 10,- eur,
- Jiirgen Adamson, škodu vo výške 10,- eur,
- Tarmo Talvik, škodu vo výške 20,- eur,
- Taavi Soontak, škodu vo výške 10,- eur,
- Rain Rahumägi, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Michal Eisenreich, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu eisoin2017@centrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.finzo.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa
14.03.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere Č. S17758861 na sumu vo výške 300,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 147 645, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK26 0200 0000 0037 9560 0555 zaslaná suma vo výške 300,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, I-Iaapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Tarmo Hein, škodu vo výške 20,- eur,
- Jtirgen Adamson, škodu vo výške 10,- eur,
- Merlin Tääger, škodu vo výške 10,- eur,
- Taido Vaikla, škodu vo výške 40,- eur,
- Raylights Investments OÚ, škodu vo výške 10,- eur,
- Tonu Nôôri, škodu vo výške 20,- eur,
- Ivan Savov, kodu vo výške 40,- eur,
- Kait Marandi, škodu vo výške 10,- eur,
- Valter Varga, škodu vo výške 10,- eur,
- Ingvar Veidenberg, škodu vo výške 10,- eur,
- Andre Salumets, škodu vo výške 70,- eur,
- Jtiri Merits, škodu vo výške 20,- eur,
- Anna Andreas, škodu vo výške 10,- eur,
- Rene Morozov, škodu vo výške 10,- eur,
- Raido Paaslepp, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Jozef Skuhra, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu skuhraiozef@centrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.Hnzo.sL ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 20.04.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere Č. S17898173 na sumu vo výške 400,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 134 543, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK66 1100 0000 0029 3717 6776 zaslaná suma vo výške 400,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veritel'ov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Igor Tšistjakov, škodu vo výške 60,-eur,
- KSANF OÚ, škodu vo výške 120,-eur,
- Tenno Toomistu, škodu vo výške 10,-eur,
- Ilja Ivanov, škodu vo výške 20,- eur,
- Lauri Lindoja, škodu vo výške 30,- eur,
- Dávid Mikolášek, škodu vo výške 10,- eur,
- Metsatehnik OÚ, škodu vo výške 20,- eur,
- Karí Hein, škodu vo výške 10,- eur,
- Ilona Stranberg, škodu vo výške 10,- eur,
- Mihkel Viirsalu, škodu vo výške 10,- eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 100,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Michal Šeruga, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu serutzamichal@centrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.tlnzo.sk, ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line
pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 25.04.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S17916284 na sumu vo výške 300,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 227 978, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK11 1100 0000 0059 1727 3943 zaslaná suma vo výške 300,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- KSANF OÚ, škodu vo výške 30,- eur,
- Mari Toots, škodu vo výške 100,- eur,
- Metsatehnik OÚ, škodu vo výške 30,- eur,
- Gunilla Kôiv, škodu vo výške 10,- eur,
- Paolo Marini, škodu vo výške 20,- eur,
- Sabakonn OÚ, škodu vo výške 100,- eur,
- Helve Laus, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Pavel Vrábel, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu vrabelpavcl2@ctintn.im.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.imzo.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line
pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 09.05.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S17954917 na sumu vo výške 300,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 306 176, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK85 0200 0000 0038 1784 9256 zaslaná suma vo výške 300,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veriteľov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému;
- KSANF OÚ, škodu vo výške 290,- eur,
- Ando Viispert, škodu vo výške 10,- eur,

- fotokópiu OP vydaného na meno Ján Mamatej, následne si v presne nezistenom období vytvoril e-mailovú adresu janmamatej@centrum.sk a bez jeho vedomia a súhlasu prostredníctvom internetového portálu www.finzo.sk. ktorý je spoločnosťou zaoberajúcou sa sprostredkovaním on line
pôžičiek medzi fyzickými osobami, sprostredkovane cez túto spoločnosť na jeho meno uzatvoril dňa 12.05.2017 prostredníctvom elektronickej komunikácie zmluvu o úvere č. S17961587 na sumu vo výške 400,- eur ako dlžník s jednotlivými fyzickými osobami ako veriteľmi, ktorú následne v ten istý deň podpísal potvrdením kódu prijatým cez SMS správu na telefónne číslo 0940 769 632, kde po potvrdení uzatvorenia zmluvy mu bola na účet číslo SK14 0200 0000 0038 1784 0155 zaslaná suma vo výške 400,- eur, čím spoločnosť FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko a jej investorov (veritel'ov) uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky a spôsobil tak poškodenému:
- Matteo Pallotta, škodu vo výške 10,- eur,
- Kristjan Talts, škodu vo výške 20,- eur,
- Urmas Holler, škodu vo výške 20,- eur,
- Igor Tšistjakov, škodu vo výške 30,-eur,
- KSANF OÚ, škodu vo výške 160,-eur,
- Youssef Ait Jafour, škodu vo výške 10,- eur,
- Mait Mutso, škodu vo výške 10,- eur,
- Hannes Meister, škodu vo výške 10,- eur,
- PEMOS, s. r. o., škodu vo výške 20,- eur,
- Thierry Prommenschenckel, škodu vo výške 20,- eur,
- Lauri Lindoja, škodu vo výške 30,- eur,
- Teet Laeks, škodu vo výške 10,- eur,
- Ivan Savov, škodu vo výške 20,- eur,
- Toomas Karotamm, škodu vo výške 20,- eur,
- Merle Kasepalu, škodu vo výške 10,- eur,
čím vyššie uvedeným osobám spôsobil škodu a seba obohatilo sumu celkom 2.400,- eur.

Návrh na ustanovenie spoločného zástupcu poškodených prokurátor odôvodnil najmä ohrozením účelu a rýchleho priebehu trestného konania v uvedenej veci, hospodárnosťou a ekonomickosťou . konania, keďže v uvedenom prípade ide o veľmi veľký počet poškodených, títo sú navyše z viacerých európskych krajín a nie je u nich ani predpoklad prípadnej dohody o spoločnom zástupcovi. Jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť objektívne ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania. Podľa § 47 ods. 2 Tr. por. Ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania a poškodení sa nedohodnú na spoločnom zástupcovi, sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora ustanoví opatrením v prípravnom konaní na výkon týchto práv spoločného zástupcu poškodených, spravidla niektorého z poškodených po jeho predchádzajúcom súhlase. Prokurátor oznámi opatrenie poškodeným, ktorí si už uplatnili nárok na náhradu škody a opatrenie sa vhodným spôsobom uverejní. Spoločných zástupcov môže byť najviac desať. Spoločný zástupca vykonáva práva poškodených, ktorých zastupuje, vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody v trestnom konaní a má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec; bez písomného súhlasu poškodeného nemožno vziať späť uplatnený nárok na náhradu škody.

Po preskúmaní návrhu a spisového materiálu v uvedenej trestnej veci vedenej Okresným riaditeľstvom PZ v Martine, odborom kriminálnej polície Martin, kde pod ČVS: ORP-394/3-VYS-MT-2018 proti obvinenému Milanovi Lehotskému, pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c) r. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. súd konštatuj e, že na základe doteraj šieho vyšetrovania je dôvodným podozrenie, že konaním obvineného boli do omylu uvedení investori - v uznesení o začatí trestného konania a vznesení obvinenia uvedené osoby, ktoré majú procesné postavenie poškodených v prebiehajúcom trestnom konaní. Toto vyplýva aj z výpovede zamestnanca (pracovná zmluva zo dňa 01.09.2015) spoločnosti FINZO OÚ, Posti tn 30, Haapsalu, Lääne 90504, Estónsko - svedka Patrika Kürthyho zo dňa 08.08.2019. Ten do spisu predložil aj splnomocnenie na zastupovanie uvedenej spoločnosti, ktoré bolo platné do 23.11.2018 a dňa 05.11.2018 písomne vyjadril súhlas na zastupovanie všetkých poškodených investorov. Poškodených je v danej trestnej veci cca 85, z čoho štyria sú zo Slovenska, prevažná časť z Estónska a taktiež z Talianska, Bulharska, Holandska, Nemecka, Španielska,
Fínska, Nórska a Írska. Je zrejmé, že jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania. l s poukazom na hospodárnosť a ekonomickosť veci za vyššie uvedených okolností nie je efektívna a zrejme ani objektívne možné zabezpečiť, aby sa poškodení dohodli na spoločnom zástupcovi (prípadná potreba veľkého množstva právnych pomocí do cudziny, tiež možný meniaci sa okruh poškodených investorov s prihliadnutím na to, že ide aj o osoby staršieho veku).

V záujme rýchlosti a plynulosti konania sa orgány činné v trestnom konaní budú pri vyšetrovaní sústrediť predovšetkým na zistenie tej skutočnosti, či konaním obvineného došlo resp. nedošlo k spáchaniu trestného činu, pričom jednotlivý výkon práv poškodených v priebehu prípravného konania (najmä pri vykonávaní ich výsluchov, doručovaní písomností a pod. ) by neúmerne predlžil trestné konanie resp. závažným spôsobom ohrozil účel a rýchly priebeh trestného konania.

Z vyššie uvedených dôvodov sudkyňa pre .prípravné konanie ustanovila poškodeným spoločného zástupcu z radov poškodených, a to Patrika Kürthyho.

JUDr. Veronika Pavláková
sudkyňa pre prípravné konanie

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Nogová

PatrikK
 
 

Log in